Podmínky provizního programu

 • REDUCCIA s.r.o.
 • Okružní 1/147 - 417 12, Proboštov
 • IČ: 28664523
 • DIČ: CZ 28664523
 • Spisová značka: C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

provozovatel provizního programu (dále jen 'provozovatel') určuje následující podmínky provizního programu:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

A. Uživatel (dále také jen partner) je subjekt, který se registruje do provizního programu provozovatele na internetové adrese http://partner.naturhouse-cz.cz/affiliate-program/affiliates. Vyplněním registračního formuláře a registrací (odesláním formuláře) partner potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami provizního programu (dále také jen podmínky) a uzavírá tímto smlouvu o spolupráci (dále jen smlouva) s provozovatelem partnerského programu.

B. Partner se uzavřením smlouvy zavazuje umístit na své internetové stránky reklamní prvky dodané provozovatelem za účelem propagace jeho služeb a produktů. Partner bude dále propagovat služby provozovatele (osobně, vlastními obchodními aktivitami, reklamou, na svých internetových stránkách, emailem na vlastní databázi apod.) a bude využívat postupy, podklady a informace provozovatele (prodejní manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy apod.).

C. Po registraci uživatel umístí na své stránky reklamu poskytnutou provozovatelem, který se tímto zavazuje, že uživateli vyplatí provizi podle stanovených pravidel. Provozovatel identifikuje partnerovi provize dle čísla (identifikátoru), které je umístěno v odkazu vedoucím z webové stránky uživatele na stránku provozovatele.

D. Partner má přístup ke svém proviznímu účtu na adrese partner.naturhouse-cz.cz s přehledem provedených prodejů, schválených a vyplacených provizí a dalším aktivitám.

E. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli.

F. Provozovatel má právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované partnery emailem. Partner má právo změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve čtrnáctidenní výpovědní době, která běží ode dne doručení výpovědi provozovateli.

G. V případě že partner nesouhlasí s obchodními podmínkami nebo se rozhodl z jakéhokoliv důvodu pro ukončení spolupráce, musí neprodleně provozovatele požádat o zrušení účtu na e-mail: partner@naturhouse-cz.cz.

2. PROVIZE

A. Partner má nárok na odměnu za dodaný lead (obchodní kontakt) v případě, že partner dodá platný kontakt na zájemce o konzultaci provozovateli prostřednictvím reklamního prvku obsahujícího partnerský kód. Poté je partnerovi připsána provize za dodaný lead. Provozovatel provizního systému si vyhrazuje právo v odůvodněných případech oprávněnost provize neschválit. V případě že kvalita leadů nebude odpovídat požadavkům provozovatele, může dojít ke korekci ohodnocení za dodané leady.

Aktuální sazebník provizí:
 • do 20 platných leadů měsíčně = 190 Kč bez DPH
 • 21-50 platných leadů měsíčně = 200 Kč bez DPH
 • 51-70 platných leadů měsíčně = 210 Kč bez DPH
 • 71 a více platných leadů měsíčně = individuální ohodnocení určené provozovatelem.

B. Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele, maximálně 1x měsíčně vždy 1. týden v následujícím měsíci výhradně převodem na bankovní účet partnera na základě vystavené faktury s náležitostmi daňového dokladu a obsahující číslo bankovního účtu partnera, kterou se partner zavazuje zaslat na e-mailovou adresu partner@naturhouse-cz.cz. Fakturovaná částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v uživatelském rozhraní partnera na jeho provizním účtu. Provizi je partner oprávněn účtovat přesahuje-li suma alespoň 500 Kč bez DPH. Veškeré provize jsou počítány bez DPH, plátci DPH si k faktuře připočtou aktuální výši DPH. V případě, že vystavená faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo účtovaná částka nebude odpovídat provizi dle provizního účtu, má provozovatel právo fakturu vrátit a požadovat její opravu s tím, že splatnost opravené faktury bude běžet po jejím opětovném doručení.

C. Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním jednáním. Splatnost vystavené faktury musí být minimálně 14 dnů.

D. V případě, že by provozovatel měl podle této smlouvy zaslat partnerovi jakoukoliv částku na takový bankovní účet partnera, který není bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je provozovatel oprávněn zadržet platbu takové částky, a to až do doby, než partner provozovateli pro účely platby takové částky oznámí číslo bankovního účtu partnera, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. O zadržení platby je provozovatel povinen partnera informovat bez zbytečného odkladu poté, co svého práva zadržet platbu využil, nejpozději však do nejpozději do 5 pracovních dnů od využití tohoto práva.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

A. Partner se zavazuje, že bude provozovat internetové stránky s reklamou na službu provozovatele podle platné právní úpravy a podle společenských standardů a dobrých mravů. Za obsah a odkazy na svých stránkách je uživatel zodpovědný. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama nebo informace a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Internetové stránky partnera nesmí být zaměnitelné s internetovými stránkami provozovatele. Internetová stránka partnera nesmí být na doméně obsahující slovo NATURHOUSE nebo jeho překlepové verze.

B. Reklamní prvky, které budou partnerovi poskytnuty, jsou chráněny autorským zákonem a nesmí je používat ve změněné formě. V případě že si partner chce vytvořit vlastní reklamní prvky je nutné je zaslat ke kontrole na e-mail affiliate manažera provozovatele:partner@naturhouse-cz.cz.

C. Uživatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci s tím, že jeho osobní údaje budou archivovány a využité pouze v souvislostí s provozem provizního systému. Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že tuto skutečnost oznámí na e-mailovou adresu: partner@naturhouse-cz.cz.

D. Přísně zakázáno je zasílání nekalé a nevyžádané reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků.

E. Partnerovi je přísně zakázáno zasílat neplatné nebo podvodné leady. Kvalita a platnost všech leadů jsou posuzovány i zpětně a v případě opakované dodávky neplatných leadů má provozovatel právo k pozastavení partnerského účtu, ukončení spolupráce dle uzavřené smlouvy a požadování náhrady škody. Partner se zavazuje neshromažďovat a dále nezpracovávat kontakty na klienty provozovatele za účelem využití pro jiné osoby, zejména pro osoby konkurující provozovateli nebo osoby poskytující stejné či obdobné služby jako provozovatel. Rovněž tak se partner zavazuje neshromažďovat a dále nezpracovávat kontakty na klienty osob poskytujících stejné a obdobné služby jako provozovatel za účelem využití pro provozovatele.

F. Partner má zakázáno využívat v PPC systémech klíčová slova obsahující klíčový výraz NATURHOUSE ve všech jeho variantách včetně překlepů a rovněž má zakázáno využívat klíčová slova obsahující název nebo obchodní označení osob poskytujících stejné či obdobné služby jako provozovatel.

G. Uživatel musí používat reklamní prvky (bannery, odkazy, texty, iframe) tak, aby bylo jasné, že se jedná o reklamu (nemusí však být nijak označena). Musí se tedy držet zejména toho, aby nebyl návštěvník webu uváděn v omyl, aby nebyl naváděn jakýmkoli způsobem ke kliknutí na reklamní odkaz (záměrně či omylem apod.).

H. Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele a jeho obchodních partnerů. Dále je pak partnerovi zakázáno propagovat provozovatele na stránkách, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, a na stránkách s erotickou a pornografickou tématikou.

I. Bude-li uživatel jednat protiprávně nebo v rozporu s podmínkami tohoto provizního programu, může provozovatel ihned ukončit spolupráci a zrušit provozní účet. Za porušení této povinnosti se partner zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši nevyplacené provize. Dále pak povoluje partner provozovateli a souhlasí s vydáním všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

A. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět z obou stran kdykoliv bez výpovědní doby, a to i bez udání důvodů. Závazek zaniká účinností výpovědi, tj. doručením výpovědi druhé smluvní straně.

B. Provozovatel je oprávněn tuto dohodu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

C. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky v souladu s článkem 1. písm. F těchto podmínek. O změně těchto podmínek se Provozovate zavazuje informovat zapojené partnery emailem (na e-mail, který zadali při registraci do partnerského programu). Partneři mají 14 dní na vyjádření svého nesouhlasu s novým zněním podmínek. Pokud se nevyjádří k novému znění, bere se to jako souhlas s jejich novou podobou.

D. Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů.

E. V případě hrubého porušení podmínek spolupráce, za které se považuje rozesílání SPAMu, publikace reklamních materiálů na nelegálních stránkách a záměrné matení zákazníků, které by vyústilo v poškození dobrého jména provozovatele a jeho obchodních partnerů, je oprávněn provozovatel vymáhat náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 3. 2017

5. ZAKÁZANÉ TECHNIKY

V případě že využijete jakoukoliv zakázanou techniku budete v prvním případě upozorněni a vyzváni k rychlé nápravě. Ve druhém případě bude váš účet bezpodmínečně smazán a nebudete mít nárok na vyplacení stávajících provizí za schálené leady.

 • Fraud a nekvalitní leady (veškeré leady kontrolujeme a posuzujeme jejich kvalitu).
 • Jakýkoliv SPAM.
 • PPC na trademark klíčová slova obsahující slovo NATURHOUSE, nebo překlepy včetně konkurenčních firem.
 • Poškozování brandu.
 • Internetová stránka partnera nesmí být na doméně obsahující slovo NATURHOUSE nebo jeho překlepové verze včetně konkurenčních firem.
 • Traffic z porno a warez stránek a stránek porušující zákony ČR.
 • Matení zákazníka (uvádění nepravdivých informací o službých či produktech).
 • Sbírání kontaktů na NATURHOUSE klienty a jejich využívání pro konkurenční konzultační firmy a naopak.

Fakturační údaje

Česká kampaň

 • REDUVA Consulting s.r.o.
 • Riegrova 973, Trnovany, 415 01 Teplice
 • IČ: 24158275
 • DIČ: CZ24158275
 • Kontakt: partner@naturhouse-cz.cz

Slovenská kampaň